2017 - Sayı 18

İŞYERİ MANEVİYATININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞE KARŞI YABANCILAŞMA ÜZERİNDE ETKİLERİ
Özgür KÖKALAN 
Özet

Bu çalışmada, işyeri maneviyatının, örgütsel güven ve işe karşı yabancılaşma üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak çalışmada yer alan üç temel kavram olan işyeri maneviyatı, örgütsel güven ve işe karşı yabancılaşma kavramları açıklanmış ve bu üç temel kavramın birbiri ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Uygulama bölümünde ise Türkiye?de faaliyet gösteren katılım ve konvansiyonel bankalardan çalışan 217 katılımcıya işyeri maneviyatı, örgütsel güven ve işe karşı yabancılaşma ölçeklerinden oluşan anket dağıtılmış, elde edilen datalar bir istatistiki analiz yöntemi olan yapısal eşitlik modeli (YEM) ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, işyeri maneviyatının, işin çekiciliği, mistik deneyim, topluluk duygusu / hissi ve ruhsal/ manevi bağ olarak dört boyutunun, örgütsel güveni pozitif etkilerken; işe karşı yabancılaşma üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı saptanmıştır. Araştırmanın birinci hipotezi olan işyeri maneviyatının örgütsel güven üzerinde pozitif bir etki varsayımı doğrulanırken, ikici hipotezi olan işyeri maneviyatının işe karşı yabancılaşması üzerinde negatif etki varsayımı doğrulanmamıştır.

Anahtar Kelime
İşyeri maneviyati,  örgütsel güven,  işe karşı yabancılaşma 


Tam Metin : PDF