2009 - Sayı 1

DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA DİVANI DİVANDAKİ SADE TÜRKÇE ŞİİRLER VE ŞAİRİN HİKMETLİ BEYİTLERİNE ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN YAZDIĞI NAZİRELER
İdris KADIOĞLU 
Özet

Makalede Diyarbekirli Sa‘id Paşa’nın kısaca hayatı, şiirlerini topladığı mürettep divanı hakkında bilgi verilmektedir. Şiirleri şekil ve içerik yönünden incelenmekte, sırf Türkçe kelimelerle yazdığı şiirler ve hikmetli beyitlerinden örnekler sunulmaktadır.
Çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Diyarbekirli Sa‘id Paşa’nın hayatı ve eserleri hakkında özet
bilgi verilmiş, Sa‘id Paşa’nın şairliğini öne çıkaran eserlerinden Divançe-i Eşar’ı şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. İkinci bölümde, Divan’daki sırf Türkçe yazdığı şiirler ele alınmış, aruz vezniyle Türkçe şiir yazmada karşılaştığı zorluk tespit edilmiştir. Son bölümde ise, Diyarbekirli Ali Emiri Efendi’nin, Sa‘id Paşa’nın hikmetli beyitlerine yazdığı nazireler incelenmiştir. Sa‘id Paşa, Klasik Türk şiirinde, hakîmâne üslûpla şiir yazan şairlerin sonuncusudur. Çalışmanın son bölümünde, Nabi tarzının son temsilcisi Sa‘id Paşa’nın, hikmetli beyitlerindeki ana temalar, Ali Emiri Efendinin beyitlerindeki temalarla karşılaştırılarak açıklanmıştır.

Anahtar Kelime
Said Paşa,  Divan,  sade Türkçe şiir,  nazire,  hikmetli beyit 


Tam Metin : PDF