2009 - Sayı 1

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Engin ÜNGÜREN,  Sevcan YILDIZ 
Özet

Bu araştırmada turizm sektörünün önemli ayağını oluşturan konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin durumlarının tespit edilmesini ve çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerindeki farklılık oluşturup olu ştu rmadığının belirlen mesi amaçlan mıştır. Araştırma yöntemi olarak, öncelikle literatü r araştırmaya yer verilmiştir. Literatürden elde edilen kuramsal bilgilerin ışığında ikincil verilerin analizi gerçekleşmiştir.  Elde edilen bilgilere dayanarak, alan araştırması kapsamında anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Alanya bölgesinde bulunan beş yıldızlı konaklama tesislerin in çeşitli bölü mlerinde çalışan departman yön eticileri, departman yön eticilerin in yardımcıları ve departman çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı Spector’un geliştirmiş olduğu “İş Tatmin Anket”i uygulanmıştır. Çalışan ların iş tatmin i boyutların ı belirlemek için, ölçekte yer alan ön ermelere faktör analizi u ygulanmış ve 10 faktör saptan mıştır. İşgören lerin demografik değişkenkerinin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için t test ve varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda işgörenlerin iş tatmin düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve eğitim durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır.

Anahtar Kelime
İş tatmini,  konaklama işletmeciliği 


Tam Metin : PDF