2009 - Sayı 1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE MORFOMETRİK ANALİZLER
Ahmet YILDIRIM,  Sabri KARADOĞAN 
Özet

Jeomorfoloji çalışmalarında morfometrik analizler önemli ipuçları verir. Bir alanın jeomorfolojik gelişimi ve topoğrafik karakterine ilişkin faktörlerin aydınlatılması açısından bu gereklidir. GIS teknolojisi ve sayısal haritalarla birlikte bu analizler çok daha kolay bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Bunların başlıcaları hipsometri (alan/yükseklik) analizleri (HI); enine profil analizleri, ve  vadi tabanı genişliğinin vadi yüksekliğine oranı (Vf indeksi) hesaplamaları, bakı ve eğim analizleri, vadi yoğunluğu ve yükselti frekans analizleri, Nisbi Rölyef (Relative Relief) analizleridir.


Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Kampus planlama ve bilgi sistemlerine ve topoğrafik verilere altlık olmak üzere kampus alanının sayısal haritalarla GIS ortamında morfometrik saha anlizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelime
Dicle Üniversitesi,  Dicle nehri,  Jeomorfik indis,  Morfometrik Analiz 


Tam Metin : PDF