2009 - Sayı 1

BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ
Hatip YILDIZ 
Özet

Bu çalışmada hedeflenen temel husus, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son zamanlarda uygulanan önemli bir proje olan “Ortaöğretim Projesi- Planlı Okul Geliştirme Çalışmaları” kapsamında okullarda oluşturulan “Kurum(Okul) Stratejik Planı” ile 1900 yılında Diyarbakır’da açılan Hamidiye Sanayi Mektebi’nin “Mekteb Nizamnamesi” arasında bir karşılaştırma yaparak, söz konusu projenin bir okulun kurumsal kimliğini oluşturma açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır.
Sanayi Mektebi Nizamnamesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, yüz yıl önce kabul edilen bu nizamnamede mektebin açılış amacı, kısa ve uzun vadeli hedefleri, iç ve mali idaresi, ekonomik kaynakları, eğitim kadrosunun niteliği, müdür ve muallimlerin vazifeleri, eğitim ve öğretim şekli, öğrenci profili, mektebe alınacak öğrencilerin özellikleri ve kayıt şartları, mektebce uygulanması lazım gelen bazı kanun ve hükümler açıkça ifade edilmiştir. Bu hususlar dikkate alındığında, söz konusu nizamnamenin, bugün ortaöğretim kurumlarında oluşturulan stratejik plandan daha ayrıntılı olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle, okullarda kısa ve uzun vadeli stratejik plan oluşturma uygulaması geliştirilerek sürdürülmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Stratejik plan,  Mektep nizamnamesi,  Ortaöğretim,  Diyarbakır,  Sanayi mektebi 


Tam Metin : PDF