2016 - Sayı 17

HADİS BİLİMİNE LİTERAL BİR KATKI: HATÎB EL-BAĞDÂDÎ’NİN ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’ ADLI KAYIP ESERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE
Veli ABA 
Özet

Hatîb el-Bağdâdî, İslami ilimlerin başta hadis olmak üzere birçok farklı bıranşında eserler kaleme almış çok yönlü bir İslam bilginidir. Onun yaklaşık yüz eserinden birçoğu günümüze kadar gelmişken, kaybolup günümüze kadar ulaşamayan eserlerinin de olduğu bilinmektedir. Bu eserlerden biri de yirmi sekiz hadisi kapsayan hilâlin görülmesi ile alakalı küçük bir risâledir. Söz konusu bu eser, bir yönüyle hadis bilim dalıyla diğer yönüyle de fıkıhla ilişkilendirilebilir. Şu an tek bir yazma nüshası olan bu risâle, ‘en-Nehy an Savm-i Yevm-i Şek’ adıyla en eski kaynaklarda isim ve içerik bakımından zikredilmektedir. Bu makalede ilk olarak, iki farklı araştırmacı tarafından Hatîb el-Bağdâdî’ye ait olduğu söylenen yine iki farklı isim altında bahsedilen eser üzerine yapılan edisyon kritik tanıtılıp tenkid edilmiştir. Daha sonra yaygın düşüncenin aksine bu iki araştırmacının ileri sürdükleri iddialar incelenerek, klasik kaynaklarda Hatîb el-Bağdâdî’ye ait olduğu iddia edilen ‘en-Nehy an Savm-i Yevm-i Şek’ adlı risâlenin tespiti üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak adı geçen bu risalenin literatüre ilk kez eklendiğinin altı çizilmiştir.

Anahtar Kelime
Hatîb el-Bağdâdî,  Hadis,  Fıkıh,  Hilâl,  Edisyon Kritik 


Tam Metin : PDF