2020 - Sayı 25

OECD ÜLKELERİNDE İNTERNET KULLANIMI VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞGÜCÜ BAŞINA GELİRE ETKİSİ
Yusuf MURATOĞLU,  Devran SANLI 
Özet

Bu çalışmada beşerisermaye oluşumu ve internet kullanımının işgücü başına gelir üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İnternet bir takım yenilikçi fırsatlar sunarak bilgi alışverişi sağlamakta ve bu durum ekonomik büyümeye pozitif etki yapmaktadır. İnternetin sunduğu yeni fırsatları kullanmayı ve bunun yarattığı etkinin boyutunu ise ekonomideki mevcut beşeri sermaye stoku belirler. Bu amaçla 35 OECD ülkesine ait 1990-2018 yıllarını kapsayan yıllık verilerle panel veri seti hazırlanmış ve panel veri ekonometrisi yöntemleriyle analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre internet kullanımının %1 artması işgücü başına geliri yaklaşık %0.02 düzeyinde artırmaktadır. Bu sonuç içsel büyüme teorileri doğrultusunda beşeri sermaye oluşumunun ekonomik büyümedeki pozitif rolünü destekleyen bulgular sunmaktadır. OECD ülkeleri genelinde internet kullanımının maliyetini düşürmek, internetin kalitesini arttırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörüne yatırım yapmak ve internetin sunduğu olanaklardan tam olarak faydalanabilmek için beşeri sermayeyi geliştirmeye devam etmek ülkelerde işgücü başına gelirin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Beşeri sermaye;,  İnternet,  Ekonomik büyüme 


Tam Metin : PDF