2020 - Sayı 25

NAZMÎZÂDE HÜSEYİN MURTAZÂ’NIN KASÎDE-İ FEREZDAK ŞERHİ
Mustafa Uğurlu ARSLAN 
Özet

Emevîler devrinde klasik üslubu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden birisi Ebû Firas Hemmâm b. Gâlib b. Sa’saa et-Temîmî’dir (Ferezdak). Emevîlerle olan yakın ilişkisine rağmen Ferezdak’ın, kalbinde Ehl-i beyte karşı duyduğu derin sevgi, dördüncü imam Zeynelâbidîn'i övdüğü meşhur kasîdesi ile zirve noktaya ulaşmıştır. Ferezdak’ın hapse atılmasına sebep olan bu meşhur kasîde, Nazmîzâde Hüseyin Murtazâ Efendi tarafından şerh edilmiştir. Klasik şerh geleneğine bağlı kalınarak kaleme alınan eserde şârih, kasîdeyi şerh ederken sarf ve nahiv ilmine olan vukûfiyetini, Kur’an ve hadis ilmindeki derinliğini okuyucusuna hissettirmiştir. Bu çalışmada, Ferazdak’ın Arapça kasîdesinin okunuş ve tercümeleri dipnotlarla verilmiş, Nazmizade’nin şerhi ise muhteva açısından tetkik edilmiş ve transkripsiyon harflerine aktarılarak çalışmanın sonuna eklenmiştir

Anahtar Kelime
Dîvân Şiiri,  şerh,  kasîde,  Ferezdak,  Nazmîzâde Hüseyin,  Ferezdak Şerhi.  


Tam Metin : PDF