2020 - Sayı 25

KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇEVRESEL YÖNETİŞİM UYGULAMASINDA İSVEÇ ÖRNEĞİ
Handan YOKUŞ SEVÜK ,  Ezeli AZARKAN,  Fazıl Hüsnü ERDEM,  Neşe BARAN ÇELİK 
Özet

Küresel ısınma, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlılar, su kirliliği, ozon tabakası gibi acil çözüm bekleyen pek çok çevre sorunu küresel nitelik taşır. Ulusal alanda yürütülen politikaların küresel çevre sorunların çözümünde yetersiz kalması ‘küresel çevresel yönetişim’ kavramını ortaya çıkarmıştır. Küresel çevresel yönetişim anlayışı, uluslararası işbirliğine dayalı bir çözüm arayışı olarak da ifade edilebilir. Uluslararası çevre hukukunda kabul edilen ilkelerden biri de olan işbirliği ilkesi başta devletler olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm kurumlara sorumluluk yüklemektedir. Uluslararası işbirliği, çevre sorunlarının araştırılması, tanımlanması, çözüm üretilmesi ve önlenmesi bakımından oldukça önemli olup uluslararası çevre hukukunun temelini oluşturan çevrenin korunmasına yönelik uluslararası metin ve sözleşmelerin de ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu metin ve sözleşmelerin oluşturulmasında, müzakeresinde ve uygulanmasında ise uluslararası örgütler önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda öncelikle uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesinin en önemli araçları olan uluslararası sözleşmeler ile küresel ve bölgesel örgütlerin bu alandaki katkısı; daha sonra çevresel yönetişim anlayışını yasalarına, yargı sistemine ve kurumlarının işleyişine yansıtabilmesi açısından örnek teşkil etmesi sebebiyle çevresel yönetişim anlayışında İsveç örneği incelenecektir.

Anahtar Kelime
Çevresel sorunlar,  çevresel yönetişim,  uluslararası sözleşmeler,  uluslararası işbirliği,  çevre kirliliği,  çevre mahkemeleri 


Tam Metin : PDF