2020 - Sayı 25

SULTAN IV. MURAD’IN ÇERKEŞ VAKFI’NA AİT MART 1668 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Saim YÖRÜK 
Özet

Vakıflar, Osmanlı döneminde toplumsal hayatın en önemli kurumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı şehir ve kasabalarında halkın bayındırlık, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri büyük ölçüde vakıflar tarafından karşılanmıştır. Sultan IV. Murad, 1635 yılı Revan Seferi dönüşü Çerkeş menzilinde konaklamıştır. Bu sırada gördüğü ihtiyaç üzerine Silâhtar Mustafa Paşa’dan burasını bayındır hale getirmesini istemiştir. Mustafa Paşa burada bir cami yaptırmış ve bu camiye gelir sağlamak için han, hamam, dükkânlar, boyahane ve ekmek fırını inşa ettirmiştir. Bu yerlerin ve burada haftada bir kurulan pazarın pazar vergisi gelirlerini de caminin ihtiyaçları için vakfetmiştir. Sultan IV. Murad Vakfı, XX. yüzyıl başlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Günümüzde vakıf eserleri arasında sadece hamamı ayakta kalmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı Arşivinde bulunan vakfa ait 1668 tarihli muhasebe kaydına göre vakfın durumu değerlendirilmiştir. Sultan IV. Murad’ın Çerkeş’te yaptırmış olduğu camii ve buraya vakfettiği yerler, vakıf gelirleri, vakıf görevlileri, görevlilere tahsis edilen ücretler ve yapılan diğer masraflar bu çalışmanın konusunu teşkil etmiştir.

Anahtar Kelime
IV. Murad,  Vakıf,  Çerkeş,  Vakıf Muhasebesi,  Merdiven Yöntemi. 


Tam Metin : PDF