2020 - Sayı 25

GELİR DÜZLEŞTİRME HİPOTEZİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE VERGİ, ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 
Özet

Mankiw tarafından geliştirilen literatürde gelir düzleştirme hipotezi veya optimal senyoraj teorisi adlarıyla anılan teori, kamu finansmanı için enflasyonun kullanılması konusunda olumlu bir önerme olarak literatürde yerini almıştır. Teori, kamuya gelir yaratmak maksadıyla optimal maliye ve para politikası karması kullanıldığında enflasyon ve vergi oranlarının marjinal maliyetlerinin eşit olması gerektiğini, böylece gelir elde etmek amacıyla vergi oranlarının kullanılmasından veya enflasyondan kaynaklanan sosyal maliyetlerin en aza indirgeneceğini iddia etmektedir. Teoriye göre yüksek vergi oranları uzun dönemde yüksek enflasyon ve yüksek nominal faiz oranları ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye özelinde, literatürde gelir düzleştirme hipotezi veya optimal senyoraj teorisi olarak anılan teorinin geçerliliğini araştırmaktır. Türkiye ekonomisi için gelir düzleştirme hipotezinin geçerliliği, 1985-2019 dönemine ait enflasyon, vergi oranı ve nominal faiz oranı değişkenleri kullanılarak test edilmiştir. Mankiw’in gelir düzleştirme hipotezinde iddia ettiği gibi nominal faiz, vergi oranı ve enflasyon değişkenleri uzun dönemde eşbütünleşik hareket etmekte ve ilgili dönem özelinde hipotezin Türkiye için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Gelir Düzleştirme Hipotezi,  Vergi,  Enflasyon,  Nominal Faiz,  Optimal Maliye ve Para Politikası 


Tam Metin : PDF