2016 - Sayı 16

NÂBÎ’NİN ZEYİLLERİNDE GEÇEN FARSÇA MANZUMELER VE TERCÜMELERİ
Abdulsamet ÖZMEN 
Özet

Türk edebiyatının 17. yüzyıl müelliflerinden biri olan Urfalı Nâbî, (ö. 1124/1712) Üveys bin Mehmed (Veysî) (ö. 1038/1628) tarafından yazılan ve Siyer-i Veysî olarak bilinen Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc adlı esere iki zeyl yazmıştır. Nâbî, Siyer-i Veysî’ye yazdığı zeyillerde birçok Farsça manzume kaleme almıştır. Şair, Farsça manzumelerin bir kısmını başka şairlerin divanlarından alıntı yapmıştır. Bu çalışmada, Nâbî’nin Siyer-i Veysî zeyillerinde geçen Farsça manzumelerin çeviri yazısı yapılmış, manzumelerin tercümeleri ve tespit edilebilen manzumelerin de kaynakları dipnotta gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Nâbî,  Farsça manzumeler,  tercüme 


Tam Metin : PDF