2016 - Sayı 16

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: BİR UYGULAMA
Ahmet YANIK,  Güler Dinçel YANIK 
Özet

Muhasebe, doğası gereği yoğun mevzuatın uygulanması gereken, görev ve sorumlulukların zaman kısıtıyla yerine getirildiği; bu bağlamda çok titiz ve dikkatli çalışmayı gerektiren bir meslektir. Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişliğinin olası sonuçları işletmelerde büyük maddi kayıpları da beraberinde getirebilir. Bu doğrultuda Kocaeli SMMMO’ya kayıtlı muhasebe meslek mensuplarının cinsiyet, medeni hal, yaş, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik özellikleri ve mesleki deneyim süresi, çalışma şekli ve sahip olduğu unvan gibi iş hayatına ilişkin özelliklerinin tükenmişlik düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı incelenmesi amaçlanmıştır. Örneklemden toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda; cinsiyet, medeni hal değişkeni ile tükenmişlik seviyesinde anlamlı bir farklılık olmadığı; buna karşın yaş, eğitim, gelir düzeyi, mesleki deneyim süresi, çalışma şekli ve sahip olunan unvanın tükenmişlik seviyesinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Muhasebe Meslek Mensupları,  Tükenmişlik Sendromu 


Tam Metin : PDF