2016 - Sayı 16

KİTLESEL OLAYLARDA OLAY YERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali EKŞİ,  Semra ÇELİKLİ 
Özet

Günümüzde büyük hasar oluşturan ve toplumun genelini tehdit eden acil durumların sayısı hızla artmaktadır. Kitlesel olay olarak tanımlanan bu olayların yönetimi, hem hasarın azaltılması hem de kamu güvenliğinin sağlanması adına önemlidir. Temel yönetim prensipleri kullanılarak geliştirilen Olay Yeri Yönetim Sistemi (OYS), son yıllarda kitlesel olayların yönetiminde, müdahalede etkinliğin arttırılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi adına önemli görülmektedir. Çalışmada, Türkiye’de kitlesel olay müdahalelerinde kullanılan mevcut OYS’nin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut durumun değerlendirilmesi için bir anket çalışması yapılmış, örneklem İzmir ili acil müdahale kurumlarından belirlenmiştir. Anket çalışmasında katılımcılar, müdahale kurumları arası koordinasyonu yetersiz bulmuş, olay yeri güvenliğinin yeterince sağlanamadığını belirtmiştir. OYS, Türkiye acil müdahale sisteminde yeterince etkin kullanılamamaktadır. Türkiye Müdahale sistemi mevcut sorunlarının çözümü için OYS önemli görülmektedir. Türkiye acil durum yönetiminde etkin ve tüm kurumları kapsayan bir OYS’nin oluşturulabilmesi için ülkedeki idari yapılanma ve yönetim bilimi alanında ki güncel hakim paradigmaların etkisi dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelime
Kamu Yönetiminde Koordinasyon,  Olay Yeri Yönetim Sistemi,  Kitlesel Olaylar,  Afet ve Acil Durum Yönetimi,  Müdahale Personeli 


Tam Metin : PDF