2016 - Sayı 16

EBÛ REYYE'NİN BAZI TEMEL HADİS MESELELERİ İLE İLGİLİ İDDİALARINA İBN YAHYA'NIN VERDİĞİ CEVAPLAR
Bayram KANARYA 
Özet

Hadis tarihinde, sünnet, hadislerin kitâbeti, mana ile rivayet, hadislerde isrâiliyyât, hadis uydurma sebepleri, sahabe ve hadis rivayeti gibi bir çok konu alimler arasında tartışılmıştır. Mahmud Ebû Reyye'nin 1958'de yayımlanan "Adva 'ala's-Sünneti'l-Muhammediyye" isimli eseri gerek metodoloji gerekse de muhteva açısından büyük yankı uyandırmış ve üzerine reddiyeler kaleme alınmıştır. Bu reddiyyelerden biri, Abdurrahman b. Yahya tarafından yazılan "el-Envâru'l-Kâşife" isimli eserdir. Bu çalışmada Ebû Reyye'nin iddiaları ile bu iddialara İbn Yahya tarafından nasıl yaklaşıldığı mukâyeseli olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelime
Sünnet,  Sahabe,  Ebû Reyye,  İbn Yahya,  Rivayet 


Tam Metin : PDF