2016 - Sayı 16

HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ
Berat AÇIL 
Özet

Bugüne kadar hakkında pek fazla bilgi bulunmayan önemli şairlerimizden biri de on altıncı yüzyılda yaşamış Hâverî’dir. Manastırlı olduğu konusunda kaynakların ittifak ettiği Hâverî, tasavvufun Kalenderî koluna mensup görünmektedir. Hâverî’nin şiirleri sağlam yapılı, edebî gelenekleri iyi bilen bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Hâverî; Münîr, Âşık Çelebi, Şuhûdî ve Celâl Çelebi’yi etkilemiştir. Bunun yanı sıra Hâverî; Ahmedî, Ahmet Paşa, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Ulvî, Nesîmî, Necâtî, Hafî, Şâhidî, Şeyhoğlu, Hayâlî, Hayretî, Rahmî, Nizâmî, Kemâlpaşa-zâde, Hûfî, Zâtî, Figânî ve Sûzî gibi şairlerden etkilenmiştir. İyi bir şair olmanın yanı sıra kadılık görevinde de bulunan şair, kaynakların aktardığına göre 1565 yılında Karaferye’de kadılık görevini ifâ ederken vefat etmiştir. Henüz mürettep dîvânına ulaşılamamış olan Hâverî’nin Milli Kütüphane Fahri Bilge Koleksiyonu’nda bir dîvânçesi mevcuttur. Bu nüshada yirmi dokuz gazel ve bir kıta yer almaktadır. Başta Pervâne Bey ve Edirneli Nazmî mecmûaları olmak üzere dönemin önemli mecmûalarından hareketle dîvânçeyi tamamlamaya çalıştık. Bunun neticesinde Hâverî’ye ait kırk yedi gazel, beş kıta ve yedi matladan müteşekkil bir dîvânçe oluşturduk.

Anahtar Kelime
Hâverî,  Hâverî Dîvânçesi,  klasik Türk edebiyatı,  gazel,  mecmûa,  Fahri Bilge 


Tam Metin : PDF