2016 - Sayı 16

SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA ALGISININ FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ
Ebru ONURLUBAŞ,  Derya ÖZTÜRK,  Olgun Irmak ÇETİN 
Özet

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, sürekli değişiklik gösteren istek ve ihtiyaçlar beraberinde iletişim araçlarının da gelişmesini sağlamıştır. Bu araçlardan en önemlisi ise son günlerde oldukça popülerliği artan sosyal medya’dır. Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve birbirleri ile çeşitli ilişkiler kurarak bağlantıda kaldığı yeni bir sanal medyadır. Bu medya sisteminde çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımı söz konusudur. Sosyal medya pazarlaması ise; kullanıcıların bu sanal medya sitelerini kullanarak internet üzerinden ürün ve hizmetlerini tutundurduğu yeni bir pazarlama anlayışıdır. Bu yeni pazarlama anlayışında tüketicinin interaktif katılımı söz konusudur. Tüketiciler ürün ya da hizmetten ne kadar ve nasıl satın alma noktasında, sosyal medyada kullanıcılar tarafından oluşturulmuş içeriklerden etkilenmektedirler. Araştırmada, tüketicilerin sosyal medya pazarlama algısı incelenmiştir. Bu bağlamda, 7 büyük ilde 1225 anket yapılmıştır. Tüketicilerin demografik özellikleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında tüketicilerden 33 soruluk sosyal medya pazarlama algısı ölçeği ile veriler toplanmıştır. Bu kapsamda SPSS 20 paket programı kullanılarak Açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 33 değişken, faktör analiziyle 5 faktöre (Faydalı Olması, Güvenilir olması, İletişim kurma, Yol gösterici ve Eğlenceli olması, Trend Takibi) indirgenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile belirlenen faktörler, faktör yapılarının uygunluğunu test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Daha sonra, Tüketicilerin SMPA ölçeğinin alt boyutlarına hangi testin yapılıp yapılmayacağını belirlemek için Kolmogorov Smirnov testi yapılmıştır. Dağılımın normal olmadığına karar verilerek Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarında, SMPA ölçeğinin alt boyutlarından; Faydalı Olması, Güvenilir olması, İletişim kurma, Yol gösterici ve Eğlenceli olması, Trend Takibi faktörlerinin yaş, eğitim, meslek ve gelir durumuna göre farklılık gösterdiği, İletişim kurma, Yol gösterici ve Eğlenceli olması faktörlerinin medeni duruma göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Tüketici Algısı,  Sosyal Medya Pazarlama Algısı,  Faktör Analizi,  Doğrulayıcı Faktör Analizi 


Tam Metin : PDF