2018 - Sayı 20

XVI. YÜZYILDA TİRKEMİŞ YÖRÜKLERİ
Serkan SARI 
Özet

Çalışmamızda XVI. Yüzyılda Hamid Sancağı Gölhisar Kazası dahilinde bulunan bölgede yaşayan Tirkemiş Yörüklerinin nüfusları, iktisadî ve toplumsal yapıları incelenmiştir.  Bahsedilen yörük taifesinin hangi boya ait olduğu, bulundukları bölgeye gelişleri ve XVI. Yüzyılda bölgedeki faaliyetleri çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır.

 Çalışmamızda Yörük tanımlaması üzerinde de durulmuştur. Yörükleri, yalnızca üretim tarzına bağlı olarak, konargöçer hayatı devam ettiren guruplar olarak nitelendirmek meselenin tam anlamıyla anlaşılmasına imkan vermez. Bunlar, yüz yılların geliştirdiği bir anlayış ve hayat tarzını devam ettiren guruplar olarak görülmelidir. Elbette ki Yörükler için hayvanları ve onlar için verimli otlaklar bulmak olmazsa olmaz şartların başında gelir; ama Yörüklüğü yalnızca bu boyutla alakalı bir mesele olarak görmek Yörüklerin hayat tarzını tam olarak açıklamaz.

Yapılan araştırmada bölgede bahsedilen dönemde ortaya çıkan siyasi ve sosyal olaylarla bu gurupların yakından alakadar oldukları, yaylak ve kışlaklarında sürüleri peşinde giden, toplum diğer kesimlerinden izole guruplar olmadıkları görülmüştür. Çalışmamızda dikkati çeken hususlardan biri de Şahkulu isyanı sırasında bu yörük taifesinin Şehzade Korkut ile olan ilişkileridir.

Anahtar Kelime
Osmanlı,  Yörük,  Hamid,  Tirkemiş,  Korkud 


Tam Metin : PDF