2013 - Sayı 9

MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ
Bahri MEŞECİ,  Seher TEKĠN,  Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 
Özet

Bu araGtırma, Maddenin Tanecikli Yapısı konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıGtır. Bu amaç doğrultusunda maddenin tanecikli yapısı kavram testi geliGtirilmiGtir. Bu test, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, maddenin tanecikli yapısı konusunu almıG olan 6.sınıf düzeyinde öğrenim gören 31 öğrenciye uygulanmıGtır. Uygulamalardan elde elden verilerin analizi sonucu, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda paylaGtıkları kavram yanılgıları belirlenmiGtir. Öğrencilerin kavramlara iliGkin bilimsel gerçeklere uygun olan bilgileriyle birlikte bilimsel gerçeklere uygun olmayan bilgilerinin de olduğu ve öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda özellikle maddenin küçük parçalara ayrıldıkça madde olma özelliğini kaybedeceği yanılgısı dikkat çekmiGtir. Öğrencilerden katı-sıvı-gaz maddeleri çizimle göstermeleri istendiğinde en çok sıvı halin yanlıG gösterildiği dikkat çekmiGtir. Öğrenciler sıvı tanecikleri arasındaki mesafeleri zihinlerinde canlandırmakta ve bunu çizimle ifade etmekte zorlanmıGlardır. Bu bağlamda öğretmenlerin öğrencilerde olabilecek kavram yanılgılarının farkında olmaları ve bu yanılgıları ortadan kaldırmak için tavsiye edilen kavramsal değiGim metinleri, kavram haritaları, bilgisayar destekli öğretimin olanakları vb. kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Maddenin Tanecikli Yapısı,  Maddenin DeğiĢimi,  Kavram Yanılgısı 


Tam Metin : PDF