2013 - Sayı 9

TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILÂBI
Selahaddin BAKAN,  Hakan ÖZDEMİR,  Yahya DEMİRKANOĞLU 
Özet

Bu çalışmada harf inkılâbının Türk modernleşmesindeki yerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle modernleşme ve Türk modernleşmesine, daha sonra da Türk modernleşmesinde harf inkılâbının yerine değinilerek çalışma sonlandırılmıştır. Çalışmanın sonunda, ülkenin çehresini Batı’ya çeviren harf inkılâbıyla okuma-yazma oranının kısa sürede arttığı tespit edilmiştir. Ancak harf inkılâbında Türk modernleşmesindeki diğer inkılâplarda olduğu gibi, tepeden inmeci ve devlet-seçkinci yaklaşımın izlerinin görüldüğü, bu inkılâbın mevcut kültürel dinamikleri temelden sarstığı, ülkenin geçmişiyle bağlarının kopmasına yol açtığı ve alfabe değişikliğinden dolayı toplumun okur-yazarlığını yitirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime
ModernleĢme,  Türk ModernleĢmesi,  Atatürk,  Harf Ġnkılâbı 


Tam Metin : PDF