2013 - Sayı 9

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERLE İLGİLİ ALGILARI
Süleyman Başaran,  Sezgin Çocuk 
Özet

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin İngilizce ders kitaplarındaki görseller ve öğretmenin İngilizce öğretmek için bu görsellerden yararlanırken kullandığı teknikler hakkındaki görüşlerini incelemektir. Çalışma, aynı zamanda öğrencilerin görseller hakkındaki görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ve yaşları ile algıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını da incelemektedir. Bu çalışma kapsamında 89 beşinci sınıf öğrencisinden veri toplandı. Verileri elde etmek için Likert tipi bir anket kullanıldı. Elde edilen bulgular öğrencilerin çoğunun ders kitaplarındaki görseller ve öğretmenin bu görselleri kullanırken başvurduğu teknikler hakkında pozitif algılara sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlardan bir diğeri, öğrencilerin görsellerle ilgili algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde değişmesidir. Öte yandan, veri analizi sonucunda katılımcıların algıları ile yaşları arasındaki ilişkinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Anahtar Kelime
Görseller,  Algılar,  İngilizce kitapları,  Yaş,  Cinsiyet 


Tam Metin : PDF