2016 - Sayı 16

ETNİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) SİYASAL REKLAMLARININ ANALİZİ
Mustafa Özgür SEÇİM 
Özet

Pazarlama stratejilerini ülke sınırları ic¸erisinde yaşayan etnik grupların değerlerine, inanışlarına ve kendi dillerini konuşan, kendilerini anlayan, kendilerine farklı şekilde hitap edildiğinde bundan memnun kalarak satın alma davranışına yönelten pazarlama stratejisi şeklinde özetlenebilecek olan etnik pazarlama, günümüzde tüketim ürünlerinin yanı sıra siyasal iletişim c¸alışmalarında da sıklıkla karşımıza c¸ıkmaktadır. Avrupa’da benzerlerini özellikle Türk kökenli vatandaşların oylarına talip olan siyasi adayların sec¸im kampanyalarında gördüğümüz etnik pazarlama temelli siyasal reklamcılık faaliyetlerine, ülkemizde ise en sık olarak Halkların Demokratik Partisi siyasi reklamlarında rastlamaktayız. Çalışmanın temel amacı, tüm Dünya’da pazarlamanın en önemli alanlarından birisi haline gelmiş olan ve Dünya’ca ünlü markaların hemen hemen hepsinin büyük yatırımlar yaptığı “etnik pazarlama” kavramını incelemek ve etnik pazarlamanın siyasal iletişim faaliyetlerindeki yeri ve önemini, HDP’nin 7 Haziran 2015 sec¸imlerinde kullandığı siyasal reklamlar üzerinden değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, 7 Haziran 2015 tarihinde gerc¸ekleştirilen milletvekili genel sec¸imlerinde, Halkların Demokratik Partisinin gerc¸ekleştirmiş olduğu siyasal reklam örnekleri, söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelime
HDP,  etnik reklam,  siyasal iletişim,  7 Haziran seçimleri 


Tam Metin : PDF