2016 - Sayı 16

PAUL FEYERABEND’IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE BİLİMSEL YÖNTEMİN BELİRLENMESİ SORUNU
Vedat ÇELEBİ 
Özet

Feyerabend, bilimle ilgili olarak bilimin sabit, genel geçer kurallarla ilerlediğini savunan anlayışı eleştirir. Feyerabend’e göre, bilim dâhil her türlü bilgi biçimi bir gelenektir ve hiçbiri diğerinden üstün değildir. Gelenekler ne iyi ne de kötüdürler, yalnızca vardırlar. Bilimin kendisi de bir gelenek ya da bir geleneğin bir yönüdür. Feyerabend, bilimin aklın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan bilim adamları sayesinde ilerlediği görüşüne karşı çıkar. Onun bilimsel yönteminde genel geçer bir yöntem yoktur. Geçerli olan ilke “ne olsa uyar” ilkesidir. Bilim ussal sistematik kurallara dayanmaz, eğer öyle olsa idi bilim ilerleyemezdi. Feyerabend için bilim anarşist bir girişimdir. Epistemolojik anarşizm ile de kurulan ilişkisi bu noktadadır. Feyerabend’in amacı, bilimi katı bir kurallar dizisi olmaktan kurtarmaktır. Feyerabend, anarşist epistemolojisinde, bilim tarihinin kuralsız ve usdışı örneklerle dolu olduğunu ortaya koyarak nesnelci, çizgisel ilerlemeci ve monist bilim anlayışının aksine bilimsel bilginin yönteminde çoğulculuk ve ne olsa uyar ilkelerini temele alır.

Anahtar Kelime
Feyerabend,  bilim felsefesi,  bilimsel bilginin değeri,  bilimsel yöntem,  epistemolojik anarşizm 


Tam Metin : PDF