2012 - Sayı 8

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Gülay EKİCİ,  Fatih ALUÇDİBİ,  Nurhan ÖZTÜRK 
Özet

Bu çalışmanın amacı; Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Çalışmada Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan toplam 110 Biyoloji öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri Kris (1996) tarafından hazırlanan ve Ekici (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sınıf Yönetimi Profili Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; Biyoloji öğretmenlerinin en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullandıkları belirlenmiştir. Kadın öğretmenler en fazla Taktir edilen sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ederlerken, erkek öğretmenlerin ise en fazla Otoriter sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Cinsiyete ve kıdeme göre yapılan değerlendirme sonucunda, biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profili puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime
Biyoloji Öğretmeni,  Sınıf Yönetimi Profili,  Biyoloji Öğretmeninin Sınıf Yönetimi Profili,  Öğretmenin Cinsiyeti,  Öğretmenin Kıdemi 


Tam Metin : PDF