2012 - Sayı 8

PEDOGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI YÖNELİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Eyup İZCİ,  Sevda KOÇ 
Özet

Araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelimlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. İlişkisel tarama modeline dayalı olan araştırmanın evrenini 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler, örneklemi ise, Güzel Sanatlar, Fen-Matematik, Sosyal Alanlarından mezun olan 223 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Midgley ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Akın ve Çetin  (2007) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Başarı Yönelimler Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, mezun oldukları lise türü, branş, akademik başarı algılarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemede, t-testi, tek boyutlu Varyans Analizi, kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin cinsiyetleri, branşları, mezun oldukları lise türlerinin, başarı yönelimleri alt boyutları olan öğrenme yönelimi, performansyaklaşma,  performans-kaçınmaya göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, buna karşın akademik başarı algıları ‘’orta başarılı’’ olan öğrencilerin performans-yaklaşma,  performans-kaçınma alt boyutlarında anlamlı farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Eğitim,  Bilgi Toplumu,  Başarı amaç teorisi 


Tam Metin : PDF