2016 - Sayı 16

KUR’ÂN KAVRAMLARININ ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA İSLAM ÖNCESİNİ BİLMENİN ÖNEMİ: “ÎLÂF” ÖRNEĞİ
Zeki TAN 
Özet

Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu ortamın bazı adetlerini ibka etmiş, bazılarını yeniden düzenlemiş, ba-zılarını da ilga etmiştir. Bu durum Kur’an’ın kullandığı kavramlar için de geçerlidir. Kur’an’ın, bünyesine al-dığı ve üzerinden çağlara mesaj sunduğu kavramlardan birisi de Kureyş Sûresi’nde geçen “Îlâf” tır. “Îlâf”, cahiliye toplumunun ticari ilişkilerini belirleyen bir sözleşme iken; yapılan tercümeler büyük oranda literal/lafzi anlamı verilmektedir. Bu da mananın anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi, anlamın zayıflamasına hatta buharlaşma-sına sebep olmaktadır. Bundan dolayı makalede “Îlâf”ın anlamının literal/lafzi olarak değil “sözleşme” den hareket ederek verilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelime
Tarih,  Kavram,  Îlâf,  Sözleşme,  Anlama 


Tam Metin : PDF