2016 - Sayı 16

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
Abdullah OĞRAK,  Mustafa KESEN,  Mehmet Emin YAŞAR 
Özet

Toplam kalite yönetimi (TKY), bilişim teknolojileri ve verimlilik kavramları, günümüzün değişen ve gelişen pazar şartlarında işletmeler için her geçen gün önemleri daha da artan kavramlar haline gelmiştir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı, TKY uygulamalarında bilişim teknolojileri kullanımının verimliliğe etkisinin işletme yöneticilerinin bakış açısıyla ele alınıp ölçülmesidir. Araştırma Van Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan işletmelerin yöneticileriyle anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Betimsel tarama modelinin benimsendiği çalışmada 75 yöneticiden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kalite uygulamalarında bilişim teknolojileri kullanımının işletme verimliliğine etki edeceği görüşü kişisel faktörlerden cinsiyet, yaş, çalışılan pozisyon ve görev süresine göre değişmezken eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir. Diğer taraftan kalite uygulamalarında bilişim teknolojileri kullanımının işletme verimliliğine etki edeceği görüşü işletmelere ilişkin faktörlerden pazar, ISO sahipliği, TKY felsefesinin varlığı, faaliyet alanı, hukuki yapı, TKY uygulama düzeyi, ISO türü ve TKY’nin uygulanma süresine göre değişmezken çalışan sayısı ve yıllık ciro miktarına göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelime
Toplam Kalite Yönetimi,  Kalite,  Bilişim Teknolojileri,  Verimlilik,  Van Organize Sanayi Bölgesi 


Tam Metin : PDF