2012 - Sayı 8

MASALLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Abdulbasit SEZER 
Özet

Bu çalışmanın amacı, birinci sınıf öğretmenlerinin masal üzerine düşüncelerini tespit etmek ve değerlendirmektir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Diyarbakır kent merkezinde görev yapan ve birinci sınıfları okutan on dokuz öğretmenin görüşleri doğrultusunda şekillenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışmasının kullanıldığı bu makalede elde edilen bulgular, dokuz kategoride değerlendirilmiştir. Her öğretmene daha önceden hazırlanan dokuz soru sorulmuş alınan yanıtlar üzerine yorumlar yapılmış ve çeşitli tablolar kullanılmıştır. Ayrıca her kategoride çalışmaya katılan öğretmenlerden bazılarının görüşleri aynen aktarılmıştır. Bu kategoriler; öğretmenlerin kendi cümleleri ile yaptığı masal tanımları, masalların çocuk gelişimine olumlu ve olumsuz etkileri, anlatılan masal türleri, masal anlatma teknikleri, çocukların masallardan nasıl etkilendikleri, masal anlatımında hangi temaların tercih edildiği, çocukların dinlemekten en çok hoşlandığı masal türleri, masal anlatma nedenleri ve masal seçiminde dikkat edilen hususlardır.

Anahtar Kelime
Masal,  öğretmen görüşleri,  Diyarbakır,  çocuk gelişimi,  özel durum çalışması 


Tam Metin : PDF