2014 - Sayı 11

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYAL HAYAT
Emine PANCAR,  Aydın ÖĞRENDĠK 
Özet

Bu çalıGmada, Diyarbakır’da 1950-1960 yılları arasındaki geliGmeler incelenmiGtir. Makalenin ilk bölümünde belediyecilik ve kent hizmetleri irdelenmiGtir. Bu hizmetler kapsamında Diyarbakır Belediyesi’nin yaptığı çalıGmalar, emniyet hizmetleri, PTT, elektrik ve iletiGim alanındaki geliGmeler araGtırılmıGtır. ÇalıGmanın ikinci bölümünde sosyal ve eğitim faaliyetleri baGlığı altında yardım kuruluGları ve derneklerin faaliyetleri, meslek örgütlerinin çalıGmaları, sanat enstitüleri ve eğitici kursların iGleyiGleri incelenmiGtir. Makalenin son bölümü olan kültür ve sanat faaliyetleri baGlığı altında ise Diyarbakır’daki sinema, tiyatro, sergi gibi sanatsal etkinlikler hakkında bilgi verilmiG, milli ve matem günlerinin Diyarbakır’da nasıl yankı bulduğu, halkın eğlence kültürüne hangi etkinliklerin katkı yaptığı ve son olarak Diyarbakır’da spor faaliyetlerinin durumu ile ilgili konular incelenmiGtir.

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  Demokrat Parti,  Yerel Basın 


Tam Metin : PDF