2016 - Sayı 16

İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE POSTMODERNİZM
Ulaş BİNGÖL 
Özet

Uzun yıllardır gündemde olan postmodernizmin, henüz üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yapılmamıştır. Fredric Jameson, postmodernizmi geç kapitalizmin kültürel mantığı olarak ifade ederken Lyotard meta anlatılara olan güvensizlik, Touraine moderniteden çıkış, Octavio Paz ise hipermodernizm şeklinde tanımlar. Kavram hakkında birçok tanımın olması, edebiyat araştırmalarında postmodernizm ile ilgili gri alanların oluşmasına yol açtığı gibi araştırmacıların postmodern ile modernist eserleri birbirine karıştırmalarına neden olur. Bir sanat ve edebiyat akımı olarak postmodernizm de modernizm gibi Batı toplumların yaşadığı siyasi, sosyal ve felsefi dönüşümler neticesinde ortaya çıkmıştır. Batılı araştırmacılar bile modernist ve postmodernist unsurları net bir şekilde birbirinden ayırmakta güçlük çekerler. Kelime olarak postmodernizm, modernizmden sonra gelen anlamını taşısa da postmodernizme atfedilen birçok unsurun modernizmde bulunması iki akım arasında ayırım yapmayı daha da zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelime
İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm 


Tam Metin : PDF