2014 - Sayı 11

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARİHSEL SÜREÇTE GÖSTERDİĞİ GELİŞİM: HUKUKSAL VE EKONOMİK YANSIMALARI
Yasemin Bozdağlıoğlu,  Umut Evlimoğlu 
Özet

Doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkelere kalkınmanın finansmanında fırsatlar sunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler söz konusu yatırımları çekebilmek için yabancı sermayeye yönelik teşvik politikalarına sıklıkla başvurmaktadırlar. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Türkiye’nin büyüme ve kalkınma politikalarında önemli bir role sahiptir. Yabancı sermaye alanında gerçekleştirilen sosyo-ekonomik dönüşümler etkisini zamanla göstermiş ve yabancı yatırımcılar daha yoğun bir şekilde Türkiye’ye ilgi göstermeye başlamışlardır.

Bu makalede, Türkiye’de korumacı ve liberal politikalar arasındaki çatışmaya dayalı olarak özetlenebilecek bu dönüşüm sürecinin geçmişi, hukuksal ve ekonomik yansımalar ile birlikte ortaya konulmuştur. Çünkü bu süreç içinde olup bitenler bilinmeden Türkiye’nin yabancı sermaye politikası ve uygulamasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Türkiye’de yabancı sermayeye yönelik mevzuatının gelişimi makalenin çatısını oluşturmaktadır. Makalede siyasi, ekonomik ve dünya ölçekli genel olaylar da dikkate alınarak, kronolojik olarak bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken, Türkiye’nin yabancı sermaye serüveni Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve 1980 sonrası dönem şeklinde bir ayrıma gidilerek incelenmiştir.

Anahtar Kelime
Doğrudan Yabancı Yatırımlar,  Yabancı Sermaye Politikası,  Türkiye 


Tam Metin : PDF