2018 - Sayı 21

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN NEŞRİNİN NEŞRİ ÜZERİNE NEDENSEL BİR YAKLAŞIM
Mustafa Uğurlu ARSLAN 
Özet

Kadim zamanlardan beri filoloji ile ilgili çalışmalar, milletlerin özellikle kendi medeniyetlerini tanıma adına klâsik metinlerini tedkîk etmek suretiyle tarihî hakikatlere erişme gayesini taşımaktadır. Nitekim insanoğlunun varoluş macerasının başlangıç noktası dildir. Bu sebeple dil üzerine çalışan araştırmacıların temel gayelerinden birisi de Klâsik metinleri inceleyerek, ata yadigârı bu eserleri asıllarına uygun olarak neşretmek olmuştur. Klâsik Türk Edebiyatı araştırmacıları için de metin neşrinin önemini serd etmeye gerek görülmemektedir. Ancak günümüz alfabesiyle yapılan neşirlerin keyfiyeti tartışmalıdır. Nitekim metin neşri birçok problemi de beraberinde getirdiğinden, neşredilen yazma bir metin, süreç içerisinde bir başka araştırmacı tarafından yeniden neşredilme ihtiyacını doğurmuştur. Bu tür neşirler ise, klâsik metnin tashih edilerek yeniden neşri şeklinde olduğu gibi, neşredilen metindeki eksiklikleri göstermek, tashih ve tenkîd etmek maksadıyla neşredilen makaleler şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.

                Bu çalışmada, bir metnin yeniden neşredilme gerekçeleri örnekleri ile birlikte irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın asıl gayesi zikredilen hususlara dair tespitlere yer vermek ve sahanın uzmanlarının metin neşri üzerine yazdıklarından hareketle, bir metni neşredecek araştırmacının göz önünde bulundurması gereken hususları ana hatları ile ifade etmek ve bir metnin yeniden neşrinin nedenselliği ile ilgili tespitlere yer vermektir. Bu sebeple çalışmanın gayesi bir neşri eleştirmek ya da tashih etmek olmadığından verilen metin neşri örneklerinde mümkün olduğunca araştırmacıların isimleri zikredilmemiştir.

Anahtar Kelime
metin,  metin neşri,  bağlam,  mana,  muhteva  


Tam Metin : PDF