2014 - Sayı 11

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ)
Davut IŞIKDOĞAN 
Özet

2004 yılında hazırlanan ve 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konan programlarda amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve ölçme-değerlendirme unsurları üzerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi de büyük önem kazanmıştır. DKAB öğretmenleri, okullarda programların birer uygulayıcısı olan öğretmenlerin, ölçme ve değerlendirme konusunda birtakım yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Araştırmanın amacı, DKAB öğretmenlerin yeni ölçme-değerlendirme yaklaşımı konusundaki algılarını belirlemektir. Araştırmada betimsel nitelikte olup tarama modeli kullanılmıştır. DKAB öğretmenlerinin yeni ölçme-değerlendirme yaklaşımı konusundaki algıları hakkındaki verileri toplamak amacıyla hazırlanan ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ve Şanlıurfa merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelime
Öğretmen,  Ölçme ve Değerlendirme,  Yapılandırmacılık 


Tam Metin : PDF