2015 - Sayı 13

NA’TÎ VE ŞİİRLERİ
İbrahim Halil TUĞLUK 
Özet

Klâsik Türk şiiri alanında şahsiyetler ve eserleri ile ilgili çalışmalar bu alanın tarihsel gelişiminin ortaya çıkması açısından büyük aşamalar kaydetmiştir. Bununla birlikte Klâsik Türk şiiri tarihinin bütün yönleriyle tespit edildiğini söylemek oldukça zordur. Zira kayıp eserler ile kütüphanelerde el değmemiş eserlerin yanında eserlerde gizli kalmış birçok şahsiyet ve eser mevcuttur. Bu anlamda mecmuaların önemi yadsınamaz. Mecmualarla ilgili çalışmalar, bilinen şairlerin yeni eserleri ve şiirlerini tespit etmenin yanında yeni edebî şahsiyetlerin keşfine de vesile olmaktadır.

Bu çalışmada hayatı hakkında kaynaklarda her hangi bir bilgiye rastlanmayan “Baba Na’tî ” nin Michigan Üniversitesi’nde yer alan 17. yy.’a ait bir mecmuadaki şiirlerinin çevriyazısı yapılmış, şairin hayatı, şiirlerinin muhtevası ve şekil özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelime
Klasik Türk şiiri,  Baba Na’tî,  mecmua 


Tam Metin : PDF