2013 - Sayı 10

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Kemal ÖZGEN,  Tamer KUTLUCA 
Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığının (MOY) tanımına, önemine ve geliştirilmesine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, ilköğretim matematik öğretmenliği ana bilim dalında okuyan 44 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının MOY’ye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yedi açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi, kodlama, kategorilerin ve temaların oluşturulması ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde öğretmen adaylarının görüşlerinde, MOY’nin tanımına yönelik geleneksel okuryazarlık yaklaşımı ve güncel okuryazarlık yaklaşımının olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adayları MOY’nin bireysel, toplumsal ve bilişsel faydalarından dolayı önemli olduğunu
bildirmişlerdir. Öğretmen adaylarına göre MOY’nin geliştirilmesinde matematiği somutlaştırma, ilgi, etkileşim ve düşünmeye yönlendirme gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelime
Matematik Okuryazarlığı,  Öğretmen Adayları,  Güncel Okuryazarlık 


Tam Metin : PDF