2018 - Sayı 20

SINIR ÖTESİNDE ÇALIŞMA MOTİVASYONLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ULUSLARARASI ÇALIŞANLAR
Vala Lale TÜZÜNER,  Cem Güney ÖZVEREN,  Sevgi ELMAS ATAY 
Özet

Günümüz iş gücü piyasasında daha fazla yer almaya başlayan uluslararası çalışanların yönetimi konusu son otuz yıldır insan kaynakları yönetimi alanındaki araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Yazında uluslararası çalışanları yurtdışında çalışmaya iten etmenler ve bu kişilerin kişilik özellikleri konusundaki çalışmalar göze çarpmaktadır. Uluslararası yazındaki bu gelişmeler ile kıyaslandığında, yerel yazında çalışanların yurtdışında görev alma nedenlerine ilişkin çalışmaların kısıtlı sayıda olduğu ve kavramsal bir çerçevenin çizilemediği görülmektedir. Bu çalışmada uluslararası çalışanlar bağımsız ve bağımlı olmak üzere iki ayrı şekilde ele alınmış, kavramlar arası farklılıklar tanımlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada yerel yazında yeterince irdelenmemiş olan bağımsız uluslararası çalışan kavramının yazına kazandırılması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışanları yurt dışında çalışmaya iten motive edici faktörler ve kişilik özellikleri açısından farklılıklar, çeşitli araştırma önermeleri doğrultusunda ele alınmıştır.

Anahtar Kelime
Bağımsız Uluslararası Çalışanlar,  Bağımlı Uluslararası Çalışanlar,  Motive Edici Faktörler,  Global İKY,  Kişilik  


Tam Metin : PDF