2015 - Sayı 13

KÜRESEL DÜNYADA KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM VE DEĞİŞEN MEDYANIN ROLÜ
Mehmet KARACA 
Özet

Milliyeti, dili, dini fark etmeksizin herkesin dijital ağlar başta olmak üzere çeşitli iletişim kanallarıyla birbirine kolayca ve yoğun biçimde bağlanmakta olduğu, küresel köy olarak tabir edilen günümüz dünyasında "öteki" ile karşılaşmaktan ve iletişim kurmaktan kaçınmak adeta imkânsız hale gelmiştir. Bu yoğun iletişim neticesinde dünyanın değişik yerlerinde yaşamakta olan insanlar arasındaki farklılıklar giderek azalmakta, toplumlar ve kültürler alabildiğine benzeşmekte, hatta bu durum zaman zaman ulus devletler ve yerel kültürler için bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Toplumsal hayatımızın hemen her alanına giren internet ve değişip dönüşen medya küreselleşmenin de lokomotifi konumundadır. Günümüz çalkantılı sosyal olayları incelendiğinde medyanın bu rolü çok açık olarak görülebilmektedir. Örneğin, günümüzde sokaktaki insandan tepedeki yöneticilere kadar her kesimden bireylerin, antidemokratik uygulamalara karşı tepkilerini, demokrasi ve insan hakları alanındaki taleplerini küresel boyutta, dijital ortam başta olmak üzere medya aracılığıyla dile getirdikleri gözlenmektedir. Öte taraftan, yeni nesiller artık sadece dar aile ve akraba çevrelerinde sosyalleşmemekte, sosyal medya denilen siber ortamda küresel çapta ilişkilerin söz konusu olduğu bir dünyanın insanları ile olan iletişimleri içinde sosyalleşmekte, kişilik ve kimlik kazanmaktadırlar. Dolayısıyla kültürler arası iletişimde medyanın rolü göz ardı edilemeyecek bir önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, küreselleşmenin etkisindeki kültürler arası iletişim ve bu çerçevede değişen medyanın rolü üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelime
Küreselleşme,  Kültür,  İletişim,  Kültürlerarası İletişim,  Medya 


Tam Metin : PDF