2015 - Sayı 13

ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM ANALİZİ
Özkan CİĞA 
Özet

Türk Edebiyatı?nda Hint Tarzının önemli temsilcileri arasında sayılan Şeyh Gâlib, şiirlerinde kullandığı üslupla Dîvân şiirine yeni bir soluk getirmiştir. Bilindiği üzere bir şairin üslubunu pek çok faktör etkiler. Bunlardan biri de şairin özenle seçtiği rediflerdir. Bu çalışmada, Şeyh Gâlib Dîvânı?nda yer alan kaside ve gazellerin redif yapısı, kelime türü ve anlam bakımından redif analizi yapılarak söz konusu rediflerin şiire ses, ahenk ve anlam yönünden ne tür etkilerinin olabileceği üzerinde duruldu. Bu analizden hareketle yer yer Şeyh Gâlib?in üslubuna ve dünya algısına dair izlenimler anlatılmaya çalışıldı.

Anahtar Kelime
Redif Türü ve Yapısı,  Şeyh Gâlib,  Ahenk,  Üslup 


Tam Metin : PDF