2015 - Sayı 13

AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE RÜKÜNLERİ
Osman ORAL 
Özet

Kelâm İlmi?nde üzerinde en çok durulan ve ayrıntılı bir şekilde incelenen konulardan biri de imândır. Bunun sebebi, dinin merkezinde imânın bulunması ve dinî hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre anlam ve değer kazanmasıdır. İmân kavramının, sözlük ve terim tanımları, neliği, gerçekliği ve kimliği açıklanmaya çalışılmıştır. İmânın artması ve eksilmesi, imân ve İslâm nedir, imân-amel ilişkisi, amel imâna dâhil midir? gibi bir çok problem ve tartışmalar gündeme gelmiştir. İlk mütekellim kabul edilen İmam-ı Azam Ebû Hanife (v.150/767) imânı tasdik, marifet, yakîn, ikrâr ve İslâm kelimeleriyle tanımlamıştır. Bunlara yüklenilen anlamlar ile imânî konuların öğrenilmesi imân ve davranışlarımızı iyi yönde etkileyeceği muhakkaktır. Bu makalede Kelâm İlmi?nde büyük bir öneme hâiz olan imânın kısımları, derecesi ve rükünleri konusu mütekellimlerin görüşleri çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelime
Tasdik,  Amel,  İman,  İkrar 


Tam Metin : PDF