2017 - Sayı 19

GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıldız Öztan ULUSOY,  O. Nejat AKFIRAT,  Fatih KEZER 
Özet

Bu araştırmada, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıf öğrencilerinin liderlik becerilerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla, bu öğrencilerin lider olarak görev alacağı, grup rehberliği ilkelerine uygun 90’ar dakikalık 5 oturumluk bir program geliştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı 2014-2015 dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 45 (28 erkek, 17 kadın) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak katılımcıların liderlik, program ve grup rehberliği uygulama becerilerine ilişkin görüşlerinin alındığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi yaklaşımına göre çözümlenmiştir. Katılımcılar, grup rehberliği becerileri açısından, program kazanımlarının uygulama grubu için uygun olduğunu; katılımcıların genel anlamda istekli olduklarını, kendilerini bu programı yürütme konusunda iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Liderlik boyutunda, liderlik davranışlarını geliştirebilecekleri yönler olduğunu ifade etmişlerdir. Öz yeterlik becerilerinde kendilerini iyi hissettiklerini ancak geliştirmeleri gereken bazı yönleri olduklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışma ile katılımcılar liderlik deneyimlerini arttırmışlardır. Öz yeterliklerine katkı sağlarken kendilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Bu tür eğitim uygulamalarının etkili psikolojik danışman yetiştirme sürecini olumlu etkileyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Grup rehberliği,  liderlik,  grup rehberlik programı 


Tam Metin : PDF