2015 - Sayı 13

TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE BAZI FIKHÎ KONULAR
Hacı ÖNEN 
Özet

Taberî, (ö.310/922) bir müfessir ve tarihçi olduğu gibi, aynı zamanda bir fakihtir. Taberî?nin tefsiri ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiri olmasına rağmen, fıkhî konuları da içerir. Onun tefsiri fıkhî tefsir ekolüne girmese de, ayetlerden yola çıkarak fıkhî hükümler ortaya koyan bir tefsirdir. O, tefsirinde zaman zaman ele aldığı fıkhî konular hakkındaki görüşleri nakleder, daha sonra kendi tercihini ortaya koyar. Bazen de ele aldığı fıkhî görüşleri eleştirip kendi düşüncelerini ifade eder. Bu makalede Taberî'nin fıkhî konuları ele alma metodu incelemiştir.

Anahtar Kelime
Taberî,  Tefsir,  Fıkıh,  Abdest,  Hüküm 


Tam Metin : PDF