2013 - Sayı 10

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Fatma ÖZMEN,  Cemal AKÜZÜM,  Erol KOÇOĞLU,  Çetin TAN,  Mehmet DOĞRU,  Mehmet DEMİRKOL 
Özet

Eğitimin niteliğini etkileyen önemli faktörlerden birisi de öğretmen adaylarının aldıkları hizmet öncesi eğitimin kalitesidir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının, eğitim fakültelerinde gördükleri derslerde edindikleri bilgi ve beceri düzeyini büyük oranda dersin öğretim elemanının niteliği belirlemektedir. Özellikle, öğretim elemanlarının alan bilgisi yeterlikleri, eğitimin etkililiğini sağlamada önemli rol oynar. Bu araştırma, öğretmen adayı öğrencilerin görüşleri çerçevesinde, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının alan bilgisi yeterliklerini ortaya
koymak amacıyla gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 2., 3. ve 4.sınıf öğrencileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı zamanda, 1. Sınıf öğrencileri araştırma amacına hitap etmediğinden araştırma evreni içine dâhil edilmemiştir. İlköğretim bölümünde, her bir sınıfa yönelik birden çok şube bulunduğundan, her bir sınıf düzeyinden rastgele yöntemle bir şube örneklem olarak seçilmiş ve örneklem grubuna anket dağıtılmıştır. Dönen anketler içinden 466 adedi dikkate alınmıştır. Anket maddelerine verilen yanıtlara ilişkin veriler, cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi bağımsız değişkenlerine göre parametrik ve parametrik olmayan sınamalar aracılığı ile çözümlenmiştir.

Araştırmada ulaşılan bulgular, öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı farklılaşmalar oluştuğunu; özellikle 2.sınıf ve 3.sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 4.sınıfta öğrenim görenlere oranla öğretim elemanlarını daha yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada yer verilen bağımsız değişkenlere göre öğretmen adaylarının, öğretim elemanlarını alan bilgisi bakımından tüm boyutlarda “ara sıra” düzeyinde yeterli gördüklerini ortaya koymaktadır. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelime
Öğretmen,  öğretmen yetiştirme,  öğretim elemanı,  alan bilgisi,  yeterlik 


Tam Metin : PDF