2015 - Sayı 13

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ: YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNDE UYGULAMALAR
Kerim BAYRAM,  Fatih ÖZBAY 
Özet

Kayıt dışı ekonomi, günümüz toplumlarının en önemli problemlerinden biridir. Kayıt dışı ekonominin var oluşu sosyolojik olarak toplumsal adalet ve gelir dağılımda eşitsizlik tartışmalarını da beraberinden getirmektedir. Bir taraftan iktisadi faaliyetlerini yasalar çerçevesinden gerçekleştiren, devlete olan vergi yükümlülüklerini yerine getiren, diğer yandan ise iktisadi faaliyetlerini yasal çerçevede gerçekleştirmeyen bireyler düşünüldüğü zaman hem devlet iktisadi anlamda zarar görmekte hem de haksız kazanç meşru hale gelmektedir. İktisat sosyoloji bağlamında ise toplumsal adalet ve eşitlik, kayıt dışı iktisadi faaliyetlerle zarar görmektedir. Ülke ekonomisi açısından ise tarımsal pazarlama alanında kayıt dışı satışlar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Bu çalışmada yaş sebze ve meyve toptancı hallerindeki uygulamalardan, denetim eksikliklerinden ve gerekse pazarlama sisteminden kaynaklanan sorunlar, kayıt dışı ekonomi bağlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma teknikleri benimsenmiştir. Bu anlamda arşiv taramasıyla konu incelenmiş ve sonrasında konu İstanbul Bayrampaşa yaş sebze ve meyve toptancı halinde derinlemesine mülakatlar yapılarak pekiştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
İktisat Sosyolojisi,  Kayıt Dışı Ekonomi,  Toptancı Halleri 


Tam Metin : PDF