2014 - Sayı 12

ŞİİR MECMÛALARINDA NERGİSÎ’NİN TÜRKÇE GAZELLERİ VE BU GAZELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bahir SELÇUK 
Özet

Mehmed Nergisî, Saraybosna?da doğmuş, aile unvanından dolayı Nergisî-zâde, Nergis-zâde isimlerini de kullanmış, Nergisî ismiyle tanınmıştır. Saraybosna?dan İstanbul?a gelip Kaf-zâde Feyzullah Efendi?ye intisap etmiştir. Özellikle münşî olarak bilinen ve edebiyatımızdaki tek mensur hamse sahibi olan Nergisî, şuara tezkirelerinde ismi geçen bir şairdir. Bazı kaynaklarda, divan sahibi olduğu kayıtlıdır. Nergisî?nin Türkçe, Farsça ve Arapça çeşitli şiirleri mensur eserlerinde yer almaktadır. Şiir mecmû?alarında da Nergisî adına kayıtlı kaside, gazel, terkib-i bent nazım şekilleri ile kaleme alınmış şiirler bulunmaktadır. Bunların bazılarına, mensur eserlerinde de rastlanmaktadır.

Yaptığımız araştırmalarda Nergisî?nin kendi mensur eserlerinde ve tezkirelerde de bazı beyitlerine rastlanan on sekiz gazelini tespit ettik. Çok yönlü bir sanatçı olan Nergisî?nin şairlik yönünü yansıtma açısından bu gazeller, büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Nergisî?nin şairlik yönü üzerinde durulacak, şiir mecmû?alarından hareketle tespit edilen on sekiz gazeli değerlendirilecek ve bu gazellerin çevriyazılı metinleri verilecektir.

Anahtar Kelime
Nergisî,  Türkçe,  mecmû‟a,  gazel,  yapı,  muhteva 


Tam Metin : PDF