2014 - Sayı 12

ZÂTÎ’NİN BİR GAZELİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇIDAN İNCELENMESİ
Mustafa Uğurlu ARSLAN 
Özet

Göstergebilim üzerine çağdaş araştırmalar, Amerika?da Charles S.Peirce, Avrupa?da Saussure ile başlar ve 1960?lı yıllardan günümüze kadar büyük gelişmeler kaydeder. A.J. Greimas ise ilk defa bir metnin işleyiş biçimlerini ve göstergeler sistemindeki anlamsal yapıların eklemlenişlerini ortaya koymuştur. Türkiye?de ise son yıllarda edebi eserlerin yapısalcılık, psikanaliz ve Epiküryen yaklaşımların yanı sıra göstergebilim açısından da incelendiği ve tahlil edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Edebiyat araştırmacıları tarafından dîvân Giiri metinlerinin de sıklıkla göstergebilim açısından incelendiği gözden kaçmaz. Bu çalışmanın amacı klasik Giirimizin önemli isimlerinden biri olan Zâtî?nin bir gazelini, göstergebilimin “gönderge, gösterge, kavram alanı ve çağrışım değerleri” açısından ele alıp incelemektir.

Anahtar Kelime
Göstergebilim,  Gönderge,  Zâtî,  Gazel 


Tam Metin : PDF