2014 - Sayı 12

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNİN KENTE EKONOMİK KATKISI VE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
Hakan ARSLAN 
Özet

Üniversitelerin kuruldukları kente sosyal, kültürel, ekonomik etkileri vardır. Bu faktörler içerisinde hesaplanabilirliği en yüksek olan ekonomik etkidir ve kısa vadede kendini belli eder. Üniversiteler, kuruldukları ilk günden itibaren gerek sermaye yatırımları gerek maaş ödemeleri gerekse eğitim için kente gelen öğrencilerin harcamaları ile kentte ekonomik bir canlılık yaratırlar. Bu çalışma da Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı kentinde yarattığı doğrudan ve dolaylı ekonomik katkıyı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ÇKÜ tarafından gerçekleştirilen harcamalar, ÇKÜ’nün yarattığı istihdam, öğrenci harcamaları hesaplanmış ve öğrenci harcamaları farklı değişkenler açısından analiz edilmiştir. Çalışmada, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinin il merkezinde öğrenim görmekte olan 835 öğrenciye anket uygulanmış (evrenin yaklaşık %10’u) ve veriler SPSS 16 programında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelime
Üniversite,  kent ekonomisi,  öğrenci harcamaları,  ekonomik katkı 


Tam Metin : PDF