2014 - Sayı 12

KUR’ÂN-I KERÎM’DE YER ALAN RUB‘ΠFİİLLER, BUNLARIN FONETİK YAPILARIVE SES-ANLAM İLİŞKİSİ
Mustafa ÖNCÜ 
Özet

Arapçada sulâsî fiillere nazaran rubâ„î fiiller az yer tutmaktadır. Ancak bu fiiller değişik anlamları karşılamaları bakımından oldukça önemlidir. Aynı şekilde Kur?ân-ı Kerîm?de kullanılan rub’î fiiller de azdır. Bunlar sekiz tane rubâ’î mucerred üç tane de rubâ„î mezîd olmak üzere toplam on bir tanedir. Bu çalışmamızda Arapçadaki rubâ’ fiillere kısaca değinildikten sonra, Kur?ân-ı Kerîm?de yer alan bu fiiller tespit edilmiştir. Bunların arasında Arap şiirinde ve hadis-i şeriflerde yar alanlar belirlenmiştir. İlk dönem sözlüklerdeki anlamlarına ulaşılmaya çalışılmış ve bunların Kur?ân-ı Kerîm?deki anlamlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu fiiller ses-anlam ilişkisi bakımından incelenmiş ve bunların fonetik yapılarının anlama yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Arapça,  Kur‟ân-ı Kerîm,  Rubâ„î Fiiller,  Fonetik,  Ses-Anlam İlişkisi 


Tam Metin : PDF