2019/Cilt 11,Sayı-22

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ; MUŞ İLİ ÖRNEĞİ
Ethem KILIÇ,  Mehmet GÜVEN,  Erdoğan AVDER 
Özet

Bu çalışmanın amacı Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerdeki çalışanların bilgi teknolojilerini kullanım düzeylerini tespit ederek, çalışanların karar verme sürecine katılımına etkilerini tespit etmektir. Araştırma Muş ilinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde test edilmiştir. Çalışmada bilgi teknolojilerinin kullanımının karar verme süreci ile ilişkisi test edilmiştir. Araştırma verileri elde edilmesi için işletme çalışanlarına anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada güvenirlik analizi, faktör analizi, T testi ve korelasyon analiz yapılmıştır. Bilgi teknolojileri kullanımı ile karara katılım arasında pozitif bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. Diğer sonuçlar çalışmada tartışılmış ve müteakip araştırmalar ve yöneticiler için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime
Bilgi Teknolojileri,  Karar Verme Süreci,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 


Tam Metin : PDF