2017 - Sayı 19

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE BAZI PSİKOLOJİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Özlem TOLAN 
Özet

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin bağlanma biçimleri ile stresle başa çıkma tarzları ve bazı psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada katılımcıların bağlanma biçimlerini belirlemek amacıyla Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, stresle başa çıkma tarzlarını belirlemek amacıyla Başa Çıkma Yolları Envanteri ve bazı psikolojik belirtilerini belirlemek amacıyla Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemi, 205 kız öğrenci ve 206 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizi için, Pearson korelasyon katsayısı ve çok değişkenli regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kaygılı bağlanmanın, çaresiz yaklaşımı, kendine güvenli yaklaşımı ve boyun eğici yaklaşımı anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Ayrıca kaygılı bağlanmanın psikolojik belirtileri anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Bağlanma biçimleri,  stresle başa çıkma,  psikolojik belirtiler. 


Tam Metin : PDF