2019/Cilt 11,Sayı-22

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN KAMU PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA KAPSAMINDA KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGI BOYUTU
Abdulkadir BİLEN 
Özet

Yönetimin var olduğu her yerde yönetimin ve çalışanların performansından söz edilebilir. Bu çalışma; devletin tüm birimlerinde bütünsel bir kamu performans yönetimi hayata geçirilmesi kapsamında, merkezi yönetimin taşradaki en üst temsilcileri olan mülki idare amirlerinin kamu performans yönetimine ilişkin tutumlarının tespitine yönelik, farklı pozisyonlarda görev yapan 241 mülki idare amiri ile yapılan alan araştırmasına özgü geliştirilen tutum ölçeklerinden birisi olan kamuda performans yönetimine ilişkin algı boyutu” sonuçlarını içermektedir. Çalışmada kavramsal çerçeve, araştırmanın amacı, önemi, hipotezleri, yöntemi ile örnek çapının belirlenmesi, analiz yöntemi ve metod, araştırmanın pilot uygulaması ile güvenirlik ve geçerlilik analizi, ankete katılan mülki idare amirlerinin demografik bilgileri, tutum ölçeği maddelerinin yapısal eşitlik modeli bulguları bakımından incelenmesi hususları yer almaktadır. Araştırma sonucunda “kamuda performans yönetimine ilişkin algı” boyutu bağlamında mülki idare amirlerinin kamuda performans yönetimine ilişkin algılarının pozitif olduğu ve çalışmanın kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacı konusunda çözüme işaret eden bir tespiti vurguladığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Performans,  Kamu,  Performans Yönetimi,  Mülki İdare Amiri,  Yapısal Eşitlik Modeli  


Tam Metin : PDF